کارآموزی آهن بین
شیوه های جدید کارآموزی در صنعت
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
محصولات آهنی قیمت آهن آلات 96/12/22 آهن بین
قیمت محصولات آهنی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶
۱۳۹۶-۱۲-۲۳

پی های منفرد بتنی

هدف های رفتاری در بحث پی منفرد : در پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

 • پی را تعریف کند و نحوه ی آرماتور ( میلگرد ) گذاری در آن را بشناسد.
 • مصالح قالب بندی پی منفرد بتنی را توضیح دهد.
 • قالب بندی و آرماتور ( میلگرد ) گذاری پی منفرد بدون شناژ را اجرا کند.
 • قالب بندی و آرماتور ( میلگرد ) گذاری دو پی منفرد و شناژ رابط را انجام دهد.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

برای مشاهده  قیمت ورق سیاه   کلیک کنید

۴- پی منفرد بتنی

۱-۴- تعریف پی

مجموعه ی بخش هایی از سازه و خاک در تماس با آن، که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می پذیرد «پی» نام دارد. پی به شکل های گوناگون ساخته می شود. در این کتاب دو نمونه از پی های سطحی منفرد بتنی را تشریح می کنیم و هنرجویان آنها را اجرا می کنند.

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

۲-۴- آرماتور ( میلگرد ) گذاری پی های منفرد سطحی

همان گونه که در شکل ۱-۴ دیده می شود، پی منفرد، بار متمرکز دریافتی از ستون را به صورت گسترده به زمین منتقل می کند؛ و این موضوع باعث می شود در قسمت های پایینی پی، مطابق شکل ۲-۴، کشیدگی ایجاد شود.

در سازه های بتنی فولادی، وظیفه ی تحمل کشش به عهده ی میل گدهای فولادی است، پس لازم است در قسمت های پایینی پی، که کشش در آن ناحیه ایجاد می شود، میل گرد فولادی قرار دهیم که یک نمونه ی ساده ی آن در شکل ۳-۴ نشان داده شده است.

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

با توجه به اینکه کشیدگی در هر دو جهت پی منفرد به وجود می آید، لازک است آرماتور ( میلگرد ) های مربوط در دو جهت قرار گیرند. در شکل ۴-۴ دو نوع پی منفرد سطحی را با میل گردهای آنها می بینید.

قطر و فاصله ی این آرماتور ( میلگرد ) های از یکدیگر با محاسبات فنی تعیین می شود و در صورت لزوم، حداقل های آیین نامه ای، تعیین کننده قطر و فاصله ی آنها می باشد.

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید

۳-۴- قالب بندی پی منفرد بتنی

مصالح قالب بندی برای پی بتنی به شرح زیر است:

 • قالب آجری: در ساختمان های کوچک که فقط پی ها باید قالب بندی شوند و امکان دسترسی ارزان و اقتصادی به مصالح قالب بندی نظیر چوب و فلز وجود ندارد، از دیوارهای آجری به عنوان قالب پی استفاده می شود.

این دیوارها معمولا با ملات گل چیده می شوند و روی آنها را با ورقه های پلاستیکی می پوشانند تا مانع خوج شیره ی بتن و درنتیجه ضعف پی شود. به جای استفاده از ورقه های پلاستیکی، نیز می توان روی آجرها را اندود ماسه سیمان کرد و پس از بتن ریزی داخل قالب آجری، امکان برپیدن دیوار و استفاده از آجرها وجود دارد.

 • قالب های چوبی: از این قالب ها می توان در دفعات محدود استفاده کرد که قابل توجیه نیز باشد.
 • قالب های فلزی: در صورتی که بخواهیم بدنه ی قالب و قطعات آن را در دفعات متعدد مورد استفاده قرار دهیم، استفاده از قالب های پیش ساخته ی فلزی از قالب های آجری و پوبی، اقتصادی تر است.
 • در بعضی مواقع که امکان خاک برداری به اندازه ی کافی، برای قالب بندی وجود نداشته باشد (مانند پی های مجاور ساختمان همسایه که امکان خاک برداری در زیر ساختمان همسایه وجود ندارد) خاک برداری پی به صورت کاملا عمودی (در کنار زمین همسایه) انجام می گیرد؛ در واقع فرم قالب با خود خاک ایجاد شده و فقط برای جلوگیری از هدر رفتن شیره ی بتن، جداره ی خاک برداری با ورقه های پلاستیکی پوشانده می شود.

۴-۴- اجرای قالب بندی و آرماتور ( میلگرد ) گذاری پی منفرد ( بدون شناژ )

در شکل ۵-۴ پلان و برش یک پی منفرد بتنی بدون شناژ را ملاحظه می کنید. شکل ۶-۴ میل گرد پی بتنی مورد نظر را نشان می دهد و شکل ۷-۴ بدنه های قالب چوبی این پی را نمایش می دهد. لازم است هنرآموزان، بنابر امکانات کارگاهی، هنرجویان حاضر در کارگاه را متناسب با این تمرین و تمرین بعدی –که در ادامه ی همین کار خواهد بود- دسته بندی کنند تا کار به شکل گروهی و منظم انجام شود.

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

۵-۴- مراحل اجرای کار

 1. محور طولی پی را به طول حدود ۴ متر در سطح تراز ( مشابه بتن مگر ) مشخص کنید.
 2. محورهای عرضی را در وسط محور طولی به فاصله ی ۴۰/۲ متر از یکدیگر رسم کنید.
 3. خط هایی به فاصله ی ۶۰ سانتی متر و دقیقاً به موازات محورهای رسم شده بکشید تا ابعاد پی ها یعنی ۲۰/۱٫ ۲۰/۱ متر مشخص شود. در شکل ۹-۴ مراحل پیاده کدن پلان پی نشان داده شده است.
 4. صحت اندازه ها و زاویه های ترسیم های خود را به طریق چپ و راست بررسی کنید.
 5. ۱۲ عدد Pos 1 را بسازید.
 6. میل گردهای ساخته شده را مونتاژ کنید و در محل پی بر روی فاصله نگه دار قرار دهید.
 7. پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین
 8. دو بدنه ی قالب تیپ ۱ و دو بدنه ی قالب تیپ ۲ را مطابق نقشه (شکل ۷-۴) بسازید.
 9. چها عدد پابند (چارتراش ۱۰ . ۱۰ یا ۸ . ۸ سانتی متر) را به موازات و در فاصله ی تقریبی ۵۰ سانتی متری از کناره های قالب بر روی زمین قرار دهید.برای جلوگیری از جا به جایی افقی پابندها، تعداد میل گرد مناسب را در پشت آنها، به زمین بکوبید.
 10. یک بدنه ی خارجی قالب را انتخاب کرده، سطح داخلی آن را در کنار خط پی قرار دهید و برای نگهداری قسمت پایین آن، پایین پشت بندها را به وسیله ی چارتراش های افقی و با استفاده از گوه محکم کنید، سپس قالب های داخلی را در کنار بدنه ی اول خارجی در محل خود قرار داده و بدنه ی خارجی دوم را در طف دیگر، مانند بدنه ی اول خارجی، نصب و ثابت کنید. قسمت پایین بدنه های خارجی به وسیله ی چارتراش هایی به پابند تثبیت شده است و کناره های دو بدنه ی قالب داخلی نیز به پشت بندهای قالب خارجی محکم شده است.
ثابت نگه داشتن قسمت پایین قالب های داخلی

برای ثابت نگه داشتن قسمت پایین قالب های داخلی، مانند قالب های خارجی در پشت، پشت بندهای میانی را به کمک چارتراش محکم کنید؛ اکنون قسمت پایین قالب کاملا محکم شده است. برای مقابله با فشاهای بتن و جلوگیری از حرکت قسمت بالای بدنه های قالب، ضمن شاغول نمودن هر بدنه ی قالب، قسمت بالای آن را به کمک دستک هایی که از یک طرف زیر کمرکش و از طرف دیگر به پابند محکم شده است تثبیت کنید.

پس از کنترل های نهایی زاویه ها (به طریق چپ و راست) و شاغول بودن بدنه ی قالب ها اطراف کار را تمیز کنید تا کار شما توسط هنرآموزان ارزشیابی شود.

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

۶-۴- شناژ رابط پی های منفرد

برای جلوگیری از حرکت افقی پی های منفرد، در محل هایی که امکان داشته باشد، آنها را به وسیله ی شناژهای رابط به یکدیگر وصل می کنند. ابعاد شناژها با استفاده از محاسبات فنی طراحی می شود، به نحوی که بتواند حداقل معادل ۱۰% بار ستون های طرفین خود را به صورت کششی و فشاری تحمل کند که در هز حال سطح مقطع شناژ نباید از ۳۰ . ۳۰ سانتی متر کمتر باشد.

آرماتور ( میلگرد ) های طولی شناژها حداقل ۴ میل گرد به قطر ۱۲ میلی متر است که دو عدد در پایین و دو عدد در بالا توسط خاموت هایی به قطر ۶ میلی متر به فاصله ی حداکثر ۲۵ سانتی متر نگهداری می شوند (شکل ۱۳-۴). میل گردهای طولی شناژها باشد در پی های میانی ممتد باشند و در پی های کناری از محازات بر ستون مهار شوند.

۷-۴- قالب بندی و آرماتور ( میلگرد ) بندی مجموعه ی ۲ پی منفرد بتنی و شناژ رابط

شکل ۱۴-۴ تصویر مجسم پلان پی های بتنی و شناژ رابط این تمرین را نشان می دهد. شکل های ۱۵-۴ و ۱۶-۴ پلان و برش پی های منفد و شناژ رابط بتنی تمین ۱۱ را نشان می دهد. در شکل ۱۷-۴ میل گردهای این تمرین را ملاحظه می نمایید.

پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین

 

۸- ۴- مراحل اجرای کار

شبکه های فنداسیون منفرد نیز ساخته شده و در قالب مستقر است و باقیمانده ی سه بدنه ی پی (دو بدنه ی خارجی و یک بدنه ی داخلی) نیز مستقر است و باقی می ماند. تنها از هر فنداسیون، یک بدنه ی داخلی آن که به سمت فنداسیون مجاور قرار گرفته، جدا می شود و برای ادامه ی تمرین مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۰ مرحله ی ارزشمند
 1. این بدنه ی قالب داخلی به ارتفاع ۵۰ سانتی متر می باشد که برای بدنه ی قالب شناژ، با همان طول ۱۲۰ سانتی متر و فقط با ارتفاع ۳۰ سانتی متر، مورد نیاز است (شکل ۱۸-۴).
 2. تخته ی ۲۰ سانتی متری اضافه ی هر بدنه ی داخلی (اضافه ای که از مرحله ی ۲ می ماند) برای ساختن بدنه ی داخلی ی مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۱۹-۴).
 3. اجرای هر مجموعه توسط دو گروهی که در تمرین ۱۰ مجاور یکدیگر بوده اند انجام می شود.
 4. هر گروه بدنه ی قالب اضافی خود را برداشته و دو بدنه ی قالب بندهای ۲ و ۳ را بسازد.
 5. محل قرارگیری قالب شناژ را با ترسیم دو خط در طرفین محور طولی به فاصله ی ۱۵ سانتی متر از آن و کاملاً موازی در روی زمین مشخص کنید.
 6. هر گروه، نصف پزیسیون های ۲ و ۳ را بسازد به طوری که ۲ گروه، یک مجموعه آرماتور ( میلگرد ) شناژ را ساخته و در اختیار داشته باشد. سپس آرماتور ( میلگرد ) های شناژ را مونتاز کرده و در محل خود بر روی فاصله نگه دارها مستقر نمایند.
 7. قالب های شناژ را، که هر بدنه ی آن را یک گروه ساخته است، در محل خود قرار داده سپس قالب بدنه ی داخلی هر فنداسیون توسط گروه مربوط مستقر گردد.
 8. قالب های داخلی فندانسیون با کمک قالب های خارجی تثبیت شود و قسمت میانی آن توسط لبه ی قالب شناژ که داخل آنها قرار گرفته است محکم شود.
 9. قسمت های میانی قالب های شناژ به وسیله ی چارتراش و دستک به پابندهای مربوط محکم شود.
 10. پس از ارزشیابی این کار و بحث لازم در مورد معایب احتمالی و چگونگی رفع آنها، قالب و آرماتور ( میلگرد ) ها به همان صورت در محوطه ی کارگاه باقی بماند تا در تمرین های دیگر از آن استفاده شود.
پی منفرد آرماتور بندی 9 آهن بین
شکل ۲۰-۴ عکس قالب بندی و آرماتور ( میلگرد ) های بی منفرد و شناز بتنی رابط را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Captcha loading...