آرماتور بندی بخش ۱۹
۱۳۹۷-۰۱-۰۸
آرماتور بندی بخش ۲۱
۱۳۹۷-۰۱-۱۰

اجرای قالب بندی فلزی و آرماتوربندی مجموعه ی ستون تیر و دال بتنی

هدف های رفتاری: در پایان فصل ستون تیر و دال بتنی ، هنرجو باید بتواند:

 • نقشه های آرماتوربندی در تمرین  ستون تیر و دال بتنی را به راحتی بخواند.
 • میل گردهای لازم را با دقت بسازد.
 • با استفاده از قالب های مدولار و خاص، قالب مورد نظر را بسازد.
 • میل گردها را طبق نقشه و با دقت مورد قبول مونتاژ کند.
 • به ایمنی در حین انجام کار عمل کند.
 • از ابزار کار و وسایل به خوبی و با مراقبت استفاده کند.
 • روحیه ی کار گروهی را در خود بپروراند.
 • قالب بندی انجام شده را باز کرده و آرماتور(میلگرد)ها را صاف کنند و در محل خود قرار دهد.
 • اجرای قالب بندی فلزی و آرماتوربندی تاوه ( سقف بتنی ) بر روی تیرهای ساده و کنسول متکی بر چهار ستون تیر و دال بتنی

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید

مراحل اجرای کار ستون تیر و دال بتنی :

 • پیاده کردن نقشه ی کار در محل اجرای آن (مشخص کردن محل ستون ها) بر اساس پلان (شكل ۱-۹).
 • نصب رامکای فرضی بر روی زمین .
 • ساخت آرماتور های ستون و سرستون (شکل ۲-۹).
 • مونتاژ پزیسیون های ۱ و ۲ بر روی آرماتور های انتظار، مستقر بر رامکای فرضی و نصب فاصله نگه دارها بر روی آنها (شكل های ۳-۹ و ۴-۹).

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

تذکر در بحث ستون تیر و دال بتنی :

در پروژه های اجرایی، بعد از مرحله ی آرماتور ( میلگرد ) گذاری ستون و نصب آرماتور ( میلگرد ) های انتظار لازم. برای اتصال آرماتورهای سرستون و سقف معمولا قالب بندی ستون کامل گردیده و بتن ریزی در آن انجام می شود، آن گاه، پس از خودگیری بتن ستون ها، به قالب بندی و آرماتور(میلگرد)گذاری سرستون ها و تاوه اقدام می گردد.

این مقاله هم توصیه میشود  قیمت آهن آلات 21 مهر 97

ولی در این کار که آموزشی است و ما عملاً بتن ریزی نمی کنیم. مراحل کار کمی با اجرای واقعی متفاوت است. ۵- قالب هر ستون از دو بدنه به موازات طول سقف و دو بدنه به موازات عرض آن تشکیل می شود.

بدنه ی داخلی قالب هر ستون به موازات طول سقف، از سه قطعه قالب استاندارد، جمعاً  به ابعاد ۳۰، ۲۰/۲ درست می شود (مثلا دو قطعه ی ۳۰. ۱۰۰ به اضافه ی یک قطعه ی ۳۰ .۲۰) که در بالای آنها یک قالب كنج ۱۰. ۳۰.۱۰ باید نصب شود. مجموع ارتفاع آنها ۲٫۳۰ متر می باشد .

(بدنه ی a در شکل ۵-۹)

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

دو بدنه ی خارجی به موازات عرض سقف در ستون های انتهایی G (بدنه ی b از شکل ۵-۹)، از دو قطعه ی ۱۰۰.۳۰ و یک قطعه ی ۳۰. ۸۰ جمعا به ارتفاع ۲٫۸۰ متر تشکیل میشود که باید به بدنه ی داخلی به موازات طول سقف (a) وصل شود.

عرض سقف

همین دو ستون ۱C (انتهایی) در بدنه ی داخلی، به موازات عرض سقف (C از شکل ۵-۹) از دو قطعه ی ۳۰. ۱۰۰ درست می شوند که در بالای آنها بدنه ی قالب خاص B (شكل ۷-۹) برای کف قالب مورب تیر نصب می گردد. پس از اتصال این سه بدنه ی قالب ستون، امکان نصب قطعات قالب خاص A (شکل۶-۹) در طرفین قالب خاص B (شكل ۷-۹) میسر است. برای نگه داری موقت این سه بدنه ی قالب، یک قالب استاندارد ۱۰۰.۳۰ سانتی متری را در پایین ضلع چهارم ستون نصب کنید (بدنه ی d از شکل ۵-۹).

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

در دو ستون میانی (۲C) بدنه های قالب به موازات عرض، مانند بدنه ی C در ستون های انتهایی اجرا می شود و قالب های خاص B و A و قطعه ی قالب بدنه ی چهارم نیز مانند همان ستون اجرا گردد.

این مقاله هم توصیه میشود  بازار آهن آلات 24 اردیبهشت 97

تذکر در تمرین ستون تیر و دال بتنی :

در اجرای واقعی قالب بندی و آرماتور(میلگرد)گذاری، پس از نصب قالب ستون، برای ثابت نگه داشتن زاویه های قالب، از قیدهای لوله ای استفاده می شود و سپس بدنه های قالب ستون را به وسیله ی شمع های مهاری با جک های شاغول کننده، شاغول می کنند و بعد بتن ریزی ستون ها انجام می گیرد؛

ولی در این کار آموزشی که بتن ریزی صورت می گیرد و باید قالب بندی تیرها و سقف با وجود قالب ستون ها انجام شود، در این مرحله لازم است قبل از نصب شمع های مهاری ستون ها، اقدام به نصب  داربست شود تا بتوان قالب سقف و تیرها را روی آن قرار داد .

برپایی داربست سقف:

۶- با توجه به سطح ستن بين چهار عدد ستون که ابعاد آن ۲.۳ متر است، برای طول داربست، از دو قطعه لوله ی داربست استاندارد ۱ و ۱٫۵ متری، جمعا به طول ۲٫۵ متر، استفاده می کنیم. برای عرض آن نیز لوله ی داربست ۱٫۵ متری را به کار می بریم. با توجه به ارتفاع قالب سقف که از کف ۶۰/۲ متر است، برای پایه های داربست نیاز به ۶ عدد پایه ی ۲ متری داریم (به شکل ۳۳-۷ فصل ۷ نگاه کنید).

هر کدام از این پایه ها را بر روی یک پایه ی قابل تنظیم قرار داده و چهار عدد از این پایه ها را با ۸ عدد عضو افقى (شكل ۳۴-۷ فصل ۷) ۱٫۵ متری در دو طبقه، یکی در ارتفاع نیم متری و دیگری در ارتقاع ۱٫۵ متری از کف، به یکدیگر وصل کنید. در پایه ی دیگر را به وسیله ی ۴ عدد عضو افقی یک متری، به چهار پایه ی قبلی در همان ارتفاع نصب نموده و این دو پایه را به وسیله ی ۲ عضو افقی ۵/۱ متری به یکدیگر وصل کنید.

این مقاله هم توصیه میشود  میلگرد فولادی در بتن4

اکنون یک داربست حجمی ۶ پایه به طول ۵/۲ متر و عرض ۵/۱ متر در میان ۴ عدد ستون در اختیار داریم. این داربست را به وسیله ی قطعات قطری در دو جهت مهار کنید و سپس ۶ عدد سرجک (شكل ۳۵-۷ فصل ۷) را روی پایه ها قرار دهید.

نکته :

بر روی هر سه عدد سرجک در یک امتداد، یک عدد کش فلزی ( آهنی ) ( سولجر ) قرار داده و با در نظر گرفتن ضخامت لوله های پشت بند (۵ سانتی متر) و ضخامت بدنه های قالب (۵ سانتی متر)، یعنی با کسر ۱۰ سانتی متر از ارتفاع ۲٫۶۰ متری کف سقف، مشخص می شود که سطح بالای کش باید از کف زمین برابر ۲٫۵۰ متر باشد (شكل ۸-۹).

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

با استفاده از سرجک های قابل تنظیم، کش ها را در ارتفاع تقریبی ۵/۲ متری تراز کنید (شکل ۹-۹).

ستون تیر و دال بتنی در اجرای قالب بندی فلزی | آرماتوربندی بخش 20 - آهن بین

۷-در این مرحله از کار، با کمک جک های مهاری و جکهای شاغول کننده، ابتدا پایین بدنه های قالب ستون را در محل خود تثبیت کنید و سپس قسمت های بالای آنها را به وسیله ی شاغول و توسط جک ها، به شکل کاملا قائم در آورید و ثابت نماید.

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *