خم کاری ورق
خم کاری ورق ( ورقکاری بخش هفدهم )
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
گزارش هفتگی بازار های فولاد آهن بین
​گزارش هفتگی بازار های فولاد و چند خبر تحلیلی کوتاه فلزات بخش چهارم
۱۳۹۷-۰۶-۲۵

تئوری خم کاری ورق

براساس تئوری خم کاری ورق که قبلا مورد بحث قرار گرفته است در خم کاری قسمت داخلی قطعه مورد خم کاری فشرده شده و قسمت خارجی آن کشیده می شود. و یک لایه بین لایه داخلی و خارجی که آن را تار خنثی می نامند بدون تغییر باقی می ماند. در محاسبات خم کاری برای تعیین طول اولیه قطعه تار خنثی ملاک عمل بوده و با محاسبه طول اولیه آن می توان طول اولیه قطعه را محاسبه نمود. (شکل ۴-۱۳)

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید.

 برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید.
برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید.
برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید.
برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید.
برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید.
تئوری خم کاری ورق

محل قرار گرفتن تار خنثی به دو عامل ۱-شعاع خمش ۲-زاویه خم کاری بستگی دارد و محل قرار گرفتن آن با توجه به دو عامل ذکر شده از لایه داخلی به اندازه یک سوم تا نصف ضخامت قطعه مورد خم کاری تغییر می کند. و می توان با توجه به شعاع خنش و زاویه خم کاری قطر با شعاع متوسط را از روابط الف و یا ب استفاده نمود. (شکل های ۴-۱۴ و ۴-۱۵)

تئوری خم کاری ورق

الف

Rav=Ri+1/3 t

Rav=Ro+2/3 t

Rav=Di+1/3 t

Rav=Do-4/3 t

تئوری خم کاری ورق

ب)

Rav=Ri+1/2 t

Rav=Ro-1/2 t

Rav=Di+t

Rav=Do-t

محاسبه عوامل تئوری خم کاری ورق

در صنعت ورق کاری به منظور تولید ساخته های فلزی و تغییر فرم و شکل در آن ها از فرآیند تئوری خم کاری ورق استفاده می کنند. لذا لازم است طول اولیه قطعات قبل از خم کاری محاسبه گردد. همان طوری که قبلا اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده شعاع خمش می باشد.

شعاع خمش

شعاع خمش تعیین کننده میزان انحنای قوس در محل خم کاری است. در تولید ساخته های فلزی معیار شعاع خمش حداقل شعاع خمش مجاز می باشد. برای جلوگیری از پاره شدن ورق در محل خم باید حداقل شعاع خمش مجاز را با توحه به جنس و قابلیت خم کاری وراق فلزی را تعیین نمود.

برای مشاهده قیمت ورق اکسین کلیک نمایید.

حداقل شعاع خمش با توجه به زاویه خم کاری عبارت است از:

۱ تا ۳ برابر ضخامت ورق در تئوری خم کاری ورق قوس های کم تر از ۹۰ درجه (t3 تا ۱=Ri)

مساوی یا بیش تر از ۳ برابر ضخامت ورق در تئوری خم کاری ورق قوس های ۹۰ درجه و بیش تر (t3≥Ri)

برای مشاهده قیمت ورق کاویان کلیک کنید.

برای مشاهده قیمت ورق قزاق کلیک کنید.

زاویه خم کاری =X

قطر متوسط=Dav

قطر داخلی=Di

قطر خارجی=Do

شعاع متوسط=Rav

شعاع داخلی=Ri

شعاع خارجی=Ro

ضخامت=t

محاسبه طول گسترش قطعات تئوری خم کاری ورق شده

در تئوری خم کاری ورق های فلزی اگر ضخامت ورق مساوی یا کم تر از ۵/۱ میلی متر باشد. نیازی به محاسبه قطر یا شعاع متوسط نیست و محاسبه گسترده قوس ها با توجه به همان اندازه موجود در نقشه انجام می شود.

در صورتی که ضخامت ورق از ۵/۱ میلی متر بیش تر باشد. با توجه به شعاع خمش و زاویه خم کاری می بایست ابتدا قطر متوسط را محاسبه کرده و طول گسترش قوس ها را به دست آورد. (فرمول های ۴-۱ و ۴-۲)

L=(Rav×n(180-a))/180                    یا             L=(Dav×n(180-a))/360

فرمول ۴-۱                                  فرمول ۴-۲

تعیین گسترده قوس در تئوری خم کاری ورق های تحت زاویه ۹۰ درجه:

برای محاسبه گسترش قوس های ذکر شده ابتدا روابط تعیین قطر یا شعاع متوسط را با توجه به شرایط تئوری خم کاری ورق از جداول (۴-۲ و ۴-۳ و ۴-۴) محاسبه می شود.

برای مشاهده قیمت ورق مبارکه کلیک کنید.

جدول ۴-۲ تعیین روابط قطر با شعاع متوسط برای خمکاری ورق های تحت زاویه ی ۹۰ درجه
ردیف مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱ ۵/۱t≥

Ri=t

تئوری خم کاری ورق الف
۲ ۵/۱t≥

t تا ۲ t=Ri

تئوری خم کاری ورق الف
۳ ۵/۱t≥

t4≤Ri

تئوری خم کاری ورق ب

 

جدول ۴-۳ تعیین قطر با شعاع متوسط با توجه به شرایط خمکاری در خمکاری بیش از ۹۰ درجه
ردیف مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱ ۵/۱t≥

Ri=t

تئوری خم کاری ورق الف
۱ ۵/۱t≥

t تا ۲ t=Ri

تئوری خم کاری ورق الف
۱ ۵/۱t≥

t4≤Ri

تئوری خم کاری ورق الف

 

جدول ۴-۴ محاسبه ی طول گسترده قوس ها در خمکاری ورق های تحت زاویه کمتر از ۹۰ درجه
ردیف مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱ ۵/۱t≥

Ri=t

تئوری خم کاری ورق ب
۲ ۵/۱t≥

t تا ۲ t=Ri

تئوری خم کاری ورق ب
۳ ۵/۱t≥

t4≤Ri

تئوری خم کاری ورق ب

ارزشیابی بخش تئوری خم کاری ورق

۱-قابلیت خمکاری ورق های فلزی را شرح دهید.

۲-اصول خمکاری ورق های فلزی را شرح دهید.

۳-انواع ماشین های خمکن را نام ببرید.

۴-محل قرار گرفتن فاز خنثی را با رسم شکل شرح دهید.

۵-کاربرد برک پرس ها را شرح دهید.

۶-در تولید قطور فلزی مطابق شکل سرعت تولید مد نظر می باشد. کدام گزینه جهت خمکاری مناسب می باشد.

الف-خمکن دستی                 ب-خمکن هیدرولیکی

ج-برک پرس                       د-خمکن برقی ساده

۷-کدام نوع خمکاری در صنعت ورق کاری بکار نمی رود.

الف-خمکاری مستقیم             ب-خمکاری فلنج

ج-خمکاری منحنی شکل         د-خمکاری زاویه دار

۸-اگر ضخامت ورق کمتر یا مساوی ………………. باشد نیاز به محاسبه قطر یا شعاع متوسط نیست.

الف-mm5                        ب-mm 5/1

ج-mm2                                 د-mm 5/2

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *