آرماتور بندی بخش ۲۱
۱۳۹۷-۰۱-۱۰
تیرچه و بلوک
آرماتور بندی بخش ۲۳
۱۳۹۷-۰۱-۱۲

باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها

پس از بررسی کار اجرا شده توسط هنرآموزان و هنرجویان یاید باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها انجام شود و بعد از آن به ارزشیای جگونگی اجرای قسمت های مختلف آن و توضیح جگونگی رفع معایب موجود احتمالی توسط هنرآموزان، که مراحل باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها به شرح زیر است:

 • فبل از باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها باید جعبه های مربوط به جمع آوری وسایل ریز از قبیل پیچ و مهره، گره و … را آماده کنید.
 • دستک های خارجی تیرها و سپس تقالب گونه های خارجی باز شوند.
 • آرماتورهای سقف را باز کرده و آنها را برای صافکردن دسته بندی کنید.
 • آرماتورهای تیرهای عرضی و سپس تیرهای طولی باز و دسته بندی شوند.
 • آرماتورهای سرستون ها باز شده و برای صاف کردن دسته بندی شوند.
 • جک های مهاری شاغول کننده ی ستون ها را باز کرده و در جای خود انبار کنید.
 • جک های زیر تیرها و دستک های بالای آنها را باز نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید.
 • جک های سقفی زیر قسمت کنسول سقف را آزاد نموده و سپس قالب های کف را یکی یکی باز کنید. در این مرحله، تعدادی از هنرجویان با احتیاط کامل، این قالب ها را نگه می دارند تا از سقوط آنها جلوگیری شود.
برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید

تذکر در کار باز کردن قالب و جمع آوری میلگردها

قالب های قسمت های کف تیرها و سقف ها با آزاد کردن داربست و جک های سقفی، یکی یکی از زیر سقف (بتن ریخته شده) باز می شود و امکان برداشتن آنها از بالای جک داربست وجود ندارد، اما در این تمرین که بتن ریزی نشده و بالای کف قالب ها آزاد است، امکان برداشتن آنها از قسمت بالا وجود دارد.

 • قالب کف تیرها را با احتیاط، ضمن این که توسط تعداد کانی هنرجو گرفته شده باشد، یکی یکی باز کنید.
 • قطعات گونه های داخلی تیرها را باز کنید و آنها را جمع آوری نمایید.
 • گیره های اتصال کف قالب ها به لوله های زیر آنها را باز نموده و قطعات قالب کف را جمع آوری کنید.
 • لوله های مستقر بر روی سولجر را جمع آوری کنید.
 • قیدهای قالب ستون ها را باز کرده و سپس قطعات بدنه های قالب ستون را به ترتیب از بالا به پایین باز کنید.
 • خاموت های آرماتور های ستون ها را باز کرده و آرماتور های راست را جمع آوری کنید.
 • آرماتور های انتظار (در رامکای فرضی) را برداشته و آنها را برای استفاده ی دفعات بعدی، در محل مناسبی بگذارید.
 • سولجرها را با احتیاط از روی داربست پایین بیاورید.
 • سرجک ها را از روی پایه ها در بیاورید و آنها را جمع آوری کنید.
 • قطعات داربست را به ترتیب از بالا به پایین باز نموده و آنها را جمع آوری کنید.
 • پایه های جک را جمع آوری نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید.
 • کلیه ی قطعات قالب را تمیز کرده و در محل خود انبار کنید.
 • کلیه ی آرماتور ها را صاف کرده و در محل مخصوص آرماتور ها انبار کنید.
این مقاله هم توصیه میشود  قیمت آهن آلات 14 فروردین 97
برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

سقف های تیرچه بلوک و جمع آوری میلگردها

هدف از اجرای سقف های تیرچه بلوک را توضیح دهد.

 • روش حمل نیرجه ها را بداند و بتواند تیرچه را به اندازه ی طول مورد نیاز در آورد.
 • با برخی ضوابط آیین نامه ای اجرای سقف نیرجه بلوک آشنا شده باشد.
 • مراحل اجرای سقف های تیرچه بلوک را بداند.
 • یک سقف تیرچه بلوک را، با توجه به نکات ایمنی و ضوابط فنی، تا مرحله ی بتن ریزی اجرا نماید.

تعریف سقف تیرجه بلوک کردن

ای سقف های تیرچه بلوک، به خاطر امتیازهای خاصی که نسبت به انواع سقف های متداول در ایران دارد، مورد توجه دستاندرکاران امور ساختمان قرار گرفته است. برای سبک تر کردن وزن سقف و صرفه جویی در مصرف بتن، قسمتی از مقطع کششی بتن را که تأثیر زیادی در مقاومت سقف ندارد حذف می کنند و فقط آن مقدار از سطح منقطع را که برای جاگذاری میل گردهای کششی لازم است باقی می گذارند (شکل ۱-۱۰).

تیرچه ی بتنی و جمع آوری میلگردها | آرماتور بندی بخش 22 - آهن بین

به این ترتیب با کم شدن حجم بتن، وزن مرده ی ساختمان به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند. باید توجه داشت که فاصله ی قسمت های باقی مانده ی کششی به یکدیگر باید به اندازه ی کافی کم باند، تا دو ناحیه ی فشاری و کششی مقطع بتنی سقف به طور یک پارچه عمل کنند و سقف از مقاومت کافی و مناسب برخوردار باشد.

این مقاله هم توصیه میشود  آرماتور بندی بخش 19

در این روش، گرچه وزن سقف کم می شود ولی هزینه ی قالب بندی آن نسبتا زیاد می شود، بدین جهت فاصله ی بین هر دور تیرچه را با بلوک های سفالی یا بتنی توخالی سبک وزن پر می کنند تا نیازی به قالب بندی محل های خالی و پر کردن آن محل ها نباشد (شکل های ۲-۱۰ و ۳-۱۰).

تیرچه ی بتنی و جمع آوری میلگردها | آرماتور بندی بخش 22 - آهن بین

تیرچه ی بتنی و جمع آوری میلگردها | آرماتور بندی بخش 22 - آهن بین

پس از قرار دادن میل گردهای تقویتی و حرارتی لازم، سقف یک پارچه ی مناسبی به وجود می آید که مقاومت لازم را داشته و از جهات اقتصادی و عایق حرارتی و صوتی نیز نسبت به سقفهای متداول، برتری های محسوسی دارد (شکل ۳-۱۰).

 

تیرچه ی بتنی و جمع آوری میلگردها | آرماتور بندی بخش 22 - آهن بین

تیرچه ی بتنی و جمع آوری میلگردها

برای ساخت تیرچه های بتنی و جمع آوری میلگردها اصلی مورد نیاز سقف را به یک شبکه ی خرپایی با ایستایی کافی متصل می کنند تا بتواند وزن بلوک ها، وسایل و افرادی را که روی آن کار می کنند. در پاشنه ی بتنی محدودی، تحمل کند. این بتن می تواند در قالب های فلزی ناودانی شکل، یا در فوندوله ی سفالی شکل گرفته و خود را بگیرد. شکل پاشنه ی تیرچه به گونه ای است که تکیه گاه کافی و مناسبی را برای نصب بلوک ها فراهم می سازد (شکل های ۲-۱۰ و ۴-۱۰).

بلوک و جمع آوری میلگردها

از بلوک به عنوان قالب دائمی با قالبی که پس از اجرای سقف، در آن باقی می ماند، استفاده می شود. قسمت زیرین بلوک برای تأمین یک سطح صاف به منظور نازک کاری سقف و تیغه های داخلی بلوک به منظور تقویت مقطع آن تعبیه می گردد.

این مقاله هم توصیه میشود  پی کنی و نکات فنی سازه بخش سوم ( پیچ و مهره )

بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف به حساب نمی آیند بلکه به منزله ی قالب های در نظر گرفته می شوند که باید نیروهای اجرای پیش از بتن ریزی سقف را تحمل کنند و مثلاً در روی سقف، پیش از بتن ریزی، قدرت تحمل نیروی حاصل از ردشدن کارگران ساختمان یا فرغون را داشته باشند. شکل بلوک با توجه به موارد یاد شده طراحی می شود.

جنسی بلوک توخالی معمولا بتن با مصالح سنگی معمولی یا بتن با مصالح سبک وزن و یا سفال است. ارتفاع و طول بلوک تابع ضخامت کلاسفن و نیز فاصله ی تیرچه ها از یکدیگر است. عرض بلوک معمولا ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر است.

وزن بلوک باید طوری باشد که توسط یک نفر به آسانی با دست در روی سقف جابه جا شود و به هر حال وزن آن از ۲۰ کیلوگرم بیشتر نباشد. بلوک های سفالی باید عاری از ترک و دانه های آهکی باشد. سطح خارجی بلوک به جهت ایجاد چسبندگی لازم به بتن بالایی و همچنین به نازک کاری زیر سفاف، شیاردار است.

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *