آرماتوربندی بخش ۱۳
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
آرماتوربندی بخش ۱۵
۱۳۹۷-۰۱-۰۴

اجرای پله ی بتنی

هدف های رفتاری: در پایان در بحث اجرای پله ی بتنی ، هنرجو باید بتواند:

 • قالب پله ی بتنی را اجرا کند.
 • آرماتور(میلگرد)های پله ی بتنی را اجرا کند.
 • روش جمع آوری تخته ها و جمع آوری آرماتور(میلگرد)های پله را توضیح دهد و آن را اجرا کند.

برای مشاهده قیمت آهن کلیک کنید 

برای مشاهده قیمت تیرآهن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت میلگرد کلیک کنید

برای مشاهده قیمت لوله کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق سیاه کلیک کنید

برای مشاهده قیمت ورق رنگی کلیک کنید

اجرای پله ی بتنی تمرین

دانش آموزان بایستی به گروه های ۴ نفری تقسیم شده و همگی در ساخت قالب و میل گردها در بحث اجرای پله ی بتنی مشارکت کنند.

در شکل های ۱-۶ و ۲-۶ برش قائم و نمای کلی قالب پله را مشاهده می کنید.

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

 روش اجرای قالب و مونتاژ میل گردها در بحث اجرای پله ی بتنی

 • محل دیوارهای زیرپله را با استفاده از شکل های ۱۳-۶ و ۱۴-۶ بر روی زمین پیاده کنید.
 • دیوارها را با اندازه ی مشخص شده در نقشه ها، با پیوند بلوکی، با رعایت اصول فنی بچینید.

توجه به ارتفاع دیوارها

ارتفاع دیوارها در کار واقعی بیشتر از از ارتفاع نوشته شده در نقشه است؛ اما چون این یک کار آموزشی است، به منظور جلوگیری از مصف زیاد چوب برای شمع بندی، دیوارها را کوتاه و با اندازه های مندرج در نقشه اجرا کنید.

 • صفحه ی قالب کف پله ها (رامپ) و صفحات قالب کف پاگردها را – با رعایت کلیه ی نکات فنی مربوط- مطابق شکل های ۳-۶، ۴-۶ و ۵-۶ بسازید.
 • صفحات گونه ی پله و پاگردها را مطابق شکل های ۶-۶، ۷-۶ و ۸-۶ بسازید.
 • صفحه ی قالب جلوی پاگرد (پایین و بالا) را مطابق شکل ۹-۶ بسازید.
 • شمع های مربوط به پاگرد و رامپ پله را مطابق شکل های ۱۰-۶ و ۱۱-۶ محاسبه کنید و آنها را بسازید.
 • قالب پیشانی پله ها را مطابق شکل ۱۲-۶ بسازید.
این مقاله هم توصیه میشود  چگونگی تولید انواع ورق‌های فولادی

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

در شکل های ۱۲-۶ و ۱۳-۶ برش قائم و نمای سرپله ی بتنی را مشاهده می کنید.

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

در شکل ۱۷-۶ میل گردهای مربوط به پله ی آموزشی را با اندازه های لازم اجرایی می بینید.

 • میل گردهای پزیسیون های ۱ تا ۵ را با مشخصات مندرج در شکل ۱۸-۶ در بحث اجرای پله ی بتنی با دقت بسازید.

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

 • کف قالب پارگد پایین را با کمک چراتراش و گوه الوار زیر گوه، در ارتفاع موردنظر تراز کرده گوه ها را میخ کنید تا ارتفاع تغییر نکند (شکل (۱۹-۶).

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

 • صفحه ی قالب پاگرد را با شمع مربوط، به وسیله ی گوه تراز کرده و گوه ها را میخ کنید. شمع ها را پس از شااغول کردن، از طریق چپ و راست ها، در دو جهت کاملاً تثبیت کنید (شکل ۲۰-۶).

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

 • صفحه ی قالب رامپ پله را، به وسیله ی شمع مربوط، به صفحات قالب پاگدها متصل و تنظیم کنید؛ سپس شمع ها را از طریق چپ و راست کاملا محکم وثابت کنید (شکل ۲۱-۶).
 • صفحات قالب گونه ی پاگردهای پایین و بالا  را در محل خود مستقر کرده با استفاده از گونیای فلزی آنها را گونیا کنید و برای جلوگیری از حرکت آنها بین کمرکش گونه ها و پابند خارجی صفحه ی کف قالب، دستک های مناسب قرار دهید.
 • صفحه ی قالب جلوی پارگردها (پایین و بالا) را به وسیله ی پشت بند مربوط، به گونه های پاگرد متصل کنید.
 • صفحه ی قالب گونه های پله را به وسیله ی کمکش و پابند خارجی صفحه ی قالب رامپ و دستک های مناسب مستقر و گونیا کنید.
 • پس از استقارر و کنترل صحت قالب و تثبیت کامل آن، روی صفحات گونه های پله (قسمت داخل)، خطوط پیشانی و کف پله را با استفاده از تراز دقیق و گونیا، رسم کنید.
 • مطابق شکل ۲۳-۶ پشت بندهایی در سطح داخلی گونه های پله، کاملا به صورت قائم، نصب کنید. این پشت بندها وسیله ی نگهداری صفحات قالب پیشانی پله ها هستند. فاصله ی لبه ی صاف آنها از خط ترسیم شده ی عمودی (پیشانی پله)، به اندازه ی ضخامت صفحه ی قالب پیشانی است.
این مقاله هم توصیه میشود  فولاد ضد زنگ چیست؟

اجرای پله ی بتنی آرماتوربندی بخش 14 آهن بین

توجه به سر میخ ها

 سر میخ های اتصال این پشت بندها، برای باز کردن قالب، در بحث اجرای پله ی بتنی تا انتها کوبیده نشود.

 • ۹ عدد میل گردهای پزیسیون ۲ را با ۶ عدد از پزیسیون های ۵، به فاصله ی محور تا محور، ۱۰ سانتی متر از همدیگر، مونتاژ کنید و پس از بستن فاصله نگه دار، آنها را بر روی کف پاگرد بالایی مستقر کنید.
 • پزیسیون های ۳ و ۴ را بر اساس مقاطع A – A و B-B و C-C (شكل های ۱۵-۶، ۱۶-۶ و۱۷-۶) به وسیله ی پزیسیون های ۵ در محل های پیش بینی شده مونتاژ کرده با نصب فاصله نگه دارها، پوشش لازم را ایجاد کنید.
 • پزیسیون شماره ی ۳ را با ساخت و اتصال تعدادی خرک، در ارتفاع لازم و در فاصله ی مناسب از کف پاگردها نگه دارید.
 • پزیسیون شماره ی ۱ را به میل گردهای شماره ی ۵ متصل کنید و در محل مربوط قرار دهید.
 • فاصله نگه دارهای لازم را برای ایجاد پوشش جانبی در کناره های مختلف نصب کنید.
 • قالب های پیشانی پله ها را به پشت بندهای متصل شده به گونه های پله میخکوبی کنید.
 • قسمت های مختلف کار را مجددا بررسی کرده و کار را برای ارزشیابی به هنرآموزان خود ارائه کنید.

باز کردن (دکفره) قالب

 • قالب های پیشانی پله ها را با خارج کردن میخ های پشت بندهای نگه دارنده ی آنها، به آرامی از قالب گونه جدا کنید.
 • با باز کردن پابندهای خارجی گونه ها، دستک های مربوط را جدا کرده سپس با باز کردن پایندهای داخلی، گونه ها را بردارید.
 • پس از جداسازی چپ و راست ها از شمع ها، با کشیدن میخ های گودی شمع های پاگرد فوقانی، این شمع ها را آزاد کرده که قالب پاگرد فرقانی را جدا کنید.
 • صفحه ی قالب رامپ پله و پاگرد پایین را به روش مذکور باز کنید.
این مقاله هم توصیه میشود  آرماتوربندی 10

از این مرحله به بعد، مطابق مطالب آموزش داده شده در باز کردن تیر بتنی عمل کنید.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن ورق کلیک کنید.

 برای مشاهده جدول وزن میلگرد کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن بال پهن کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن تیرآهن سبک سنگین کلیک کنید.

برای مشاهده جدول وزن نبشی و ناودانی کلیک کنید.

نویسنده مطلب آهن بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *